Regulamin

Już wkrótce opublikujemy Regulamin II edycji konkursu #ReportażDziała.

Treści poniżej mogą jeszcze ulec zmianie i nie powinny być traktowane jako wiążący Regulamin Konkursu.

Regulamin do pobrania w formacie pdf: ReportazDziala_Regulamin_strona

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: Formularz zgłoszeniowy do konkursu ReportażDziała

#REPORTAŻDZIAŁA – REGULAMIN KONKURSU

Temat konkursu

#ReportażDziała to konkurs, w którym uczniowie zainspirowani dowolnym reportażem mają za zadanie zorganizować projekt społeczny – np. przeprowadzić zbiórkę charytatywną, stworzyć kampanię informacyjną, zorganizować wydarzenie publiczne, opracować projekt technologiczny, lub też w inny sposób pomóc potrzebującym w ich otoczeniu, chociażby organizując opiekę nad zaniedbanym dzieckiem. Po zakończeniu akcji młodzież przedstawia efekty swoich działań w materiale dziennikarskim.

Wszystkie projekty oceniane będą przez 3-osobowe jury konkursowe.

1. Konkurs #ReportażDziała, zwany dalej „Konkursem”, organizowany jest w ramach kampanii edukacyjno-społecznej Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki, zwanej dalej „Nagrodą”, organizowanej przez Miasto st. Warszawa i „Gazetę Wyborczą”, zwanych dalej „Organizatorami”.

2. Zadanie konkursowe ma trzy części:

-przy zgłoszeniu do konkursu zespół przesyła pomysł na projekt/działanie społeczne

-zespół realizuje projekt społeczny (zadanie dodatkowe: umieszczenie relacji zdjęciowej na Instagramie lub udostępnienie jej na Facebooku)

-zespół przedstawia swoje działania w relacji dziennikarskiej, uwzględniając również inspiracje reporterskie

Każde z zadań bardziej szczegółowo opisane jest w dalszej części Regulaminu oraz na podstronach: Zadania konkursowe

3. Informacje o Konkursie publikowane są na stronie Konkursu: http://www.reportazdziala.wordpress.com, stronie Nagrody http://www.kulturalna.warszawa.pl/kapuscinski.html, a także na profilach społecznościowych Facebook Konkursu, Nagrody i „Gazety Wyborczej”.

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

5. W konkursie mogą brać udział osoby w wieku 13-19 lat, mieszkające na terenie Polski, niezależnie od narodowości.

6. Uczestnicy mogą przystępować do konkursu indywidualnie lub w zespołach 2-10 osobowych.

TERMINY

7. II edycja Konkursu potrwa od września 2018 roku do 28. lutego 2019 roku. Jest to okres na zgłoszenia i realizacje projektów konkursowych oraz na przedstawienie końcowego materiału dziennikarskiego. Projekty mogą być zgłaszane i realizowane przez cały wyznaczony czas trwania konkursu z zaznaczeniem, że zgłoszenie do konkursu musi nastąpić najpóźniej w momencie rozpoczęcia realizacji projektu, nie później niż 17. lutego, a ostateczny termin nadsyłania materiałów dziennikarskich z projektu upływa 28. lutego 2019 roku, chyba że Organizatorzy zdecydują o wydłużeniu terminu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wydłużenia czasu trwania konkursu oraz przesunięcia ostatecznego terminu nadsyłania prac, o czym poinformują na profilu facebookowym oraz stronie internetowej konkursu.

8. Nadesłane relacje dziennikarskie z projektów zostaną rozpatrzone przez jury 30 dni od daty zakończenia konkursu. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz na profilu facebookowym Konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wydłużenia czasu ogłoszenia wyników, o czym poinformują na profilu facebookowym i/lub na stronie internetowej Konkursu.

W relacji z projektu należy oprócz przedstawienia projektu wskazać inspiracje reporterskie. Inspiracją może być dowolnie wybrany reportaż książkowy, prasowy, radiowy, telewizyjny, filmowy, fotograficzny, internetowy lub projekt reporterski. Organizatorzy przedstawią listę polecanych reportaży oraz będą sukcesywnie dodawać nowe propozycje na stronie i/lub profilu Facebook Konkursu. Korzystanie z tych źródeł nie jest obowiązkowe. W relacji dozwolone jest łączenie stylów i form (fotoreportaż z obszernymi podpisami, relacja video wraz z opisem inspiracji reporterskich, wykorzystanie mediów społecznościowych i in.)

9. Nagrody przyznane zostaną po wyłonieniu najlepszego projektu lub projektów w pierwszym kwartale 2019 roku, chyba że czas trwania Konkursu ulegnie wydłużeniu, o czym Organizatorzy poinformują na stronie internetowej oraz profilu Facebook Konkursu. Szczegółowy termin ogłoszenia wyników określają Organizatorzy.

ZGŁOSZENIA

10. Aby zgłosić się do konkursu należy wysłać maila z wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym na adres reportaz.dziala@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy zawiera

– imiona, nazwiska i daty urodzenia członków zespołu projektowego;

– nazwę szkoły/placówki lub miejscowości, z której nadesłane zostało zgłoszenie (jeśli członkowie zespołu uczęszczają do różnych placówek, należy to zaznaczyć w formularzu);

– dane kontaktowe członków zespołu (max. 10 osób, projekt może być również przeprowadzony indywidualnie);

-zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika do celów organizacji i prowadzenia konkursu:

Wyrażam zgodę/Uzyskałam/em zgodę mojego rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do obsługi konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

W przypadku uczestników, którzy nie ukończyli 18-tego roku życia, zgodę wyrażają ich opiekunowie prawni.

– nazwę projektu/działania

– miejsce na informację, czy projekt prowadzony jest pod opieką osoby dorosłej (jeśli tak, należy podać dane opiekuna projektu)

Każde zgłoszenie mailowe – niezależnie od wybranej formy uczestnictwa – potwierdzone zostanie przez Organizatorów odpowiedzią mailową.

W każdym przypadku osoba zgłaszająca zespół jest traktowana jako osoba kontaktowa. Jeśli osoba kontaktowa się zmieni, zespół musi poinformować o tym Organizatorów.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod poniższym linkiem: Formularz zgłoszeniowy do konkursu ReportażDziała

DOKUMENTACJA PRAC KONKURSOWYCH

11. Metody dokumentacji działań zależą od wybranej formy projektu.

Sposób dokumentacji projektu zależeć będzie od planowanych w projekcie działań, jednak jego podstawową częścią jest materiał dziennikarski przygotowany po zakończeniu działań projektowych.

Przykładowe dodatkowe wymagania dotyczące dokumentacji poszczególnych typów działań to:

– zbiórka charytatywna: dowód przekazania pieniędzy lub darów rzeczowych na obrany cel;

– wydarzenie publiczne: dokumentacja fotograficzna (obejmująca także publiczność);

– akcja informacyjna: zdjęcia z akcji rozlepiania plakatów czy wręczania ulotek, zdjęcia artykułów w gazecie/linki do stron i in., gdzie pojawiła się przygotowana przez zespół informacja;

– projekt wykorzystujący nowe technologie: udostępnienie projektu oraz dokumentacja, do kogo był skierowany, do kogo dotarł czy kto z niego skorzystał. Zespół może wykorzystać gotowe szablony i zaproponować nowy sposób ich wykorzystania;

– inne: w zależności od zaproponowanego działania, Organizatorzy mogą zobowiązać zespół do przedstawienia innego potwierdzenia przeprowadzonych działań.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH

12. Wszystkie projekty biorące udział w Konkursie oceniane będą przez 3-osobowe jury konkursowe, w którego skład wchodzić będzie: 1 czynna reporterka, 1 ekspertka w dziedzinie nauczania oraz 1 ekspertka w dziedzinie przeprowadzania projektów społecznych.

Przy ocenie jury konkursowe weźmie pod uwagę: zasadność podjętej akcji, sposób jej przeprowadzenia, dokumentację działań, efekty działań (materialne oraz inne, np. społeczne), innowacyjność; a także: przedstawienie inspiracji reporterskich, rzetelność oraz styl materiału dziennikarskiego przesyłanego na koniec projektu.

13. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy, nagrody książkowe oraz wezmą udział w warsztatach z profesjonalnego prowadzenia projektów oraz gamifikacji. To metoda wykorzystywania mechaniki gier (i zwykłej frajdy) do modyfikowania zachowań ludzi: np. zwiększania motywacji i zaangażowania. Wszystkie relacje z projektów zostaną opublikowane na stronach Konkursu oraz stronach Centrum Edukacji Obywatelskiej i Szkoły z klasą. Decyzje o przyznaniu dodatkowych nagród w konkursie, tj. publikacja materiału dziennikarskiego z projektu na stronach organizatorów i/lub innych partnerów, spotkanie z reportażystą-laureatem Nagrody Kapuścińskiego lub inne, podejmują Organizatorzy.

INNE

14. Uczestnicy mają dowolność w sposobie przeprowadzenia projektu.

15. Zadaniem dodatkowym jest aktywność w mediach społecznościowych: umieszczenie min. 4 zdjęć z realizacji projektu, w tym jednego pokazującego zespół, na profilu Instagram lub udostępnienie ich na Facebooku, opatrzenie ich hashtagiem #reportażdziała i krótkim opisem działania/projektu lub nazwą projektu.

16. Po zakończeniu projektu uczestnicy przygotowują rzetelny materiał dziennikarski w dowolnej formie, np. relacja dziennikarska, reportaż, fotoreportaż z obszernymi podpisami, podcast, krótki materiał filmowy lub inne. Uczestnicy powinni szukać odpowiedzi także na trudne pytania: Co udało się zrobić? Które z działań okazały się nietrafione? Dlaczego tak mogło być? Relację dziennikarską, (w przypadku relacji tekstowej: uzupełnioną materiałem zdjęciowym i/lub (audio)wizualnym) należy przesłać na adres reportaz.dziala@gmail.com nie później niż 28. lutego 2019 r., chyba że czas trwania konkursu zostanie przez Organizatorów wydłużony, a termin oddania prac przesunięty. O takich decyzjach Organizatorzy poinformują na Facebooku oraz stronie internetowej Konkursu.

17. Organizatorzy zapewniają dyskrecję w przypadku działań w obszarach lub tematach szczególnie delikatnych społecznie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo niepublikowania treści, które mogą naruszyć cudze dobra osobiste bądź prywatność, bądź na których publikację nie wyrazi zgody osoba pojawiająca się w materiale. Jeśli publikacja zdjęć z projektu lub materiału dziennikarskiego mogłaby zaszkodzić osobom, do których kierowana jest pomoc, materiał nie zostanie opublikowany.

18. Jeśli projekt dotyczy poszczególnej osoby, to uczestnicy muszą uzyskać pisemną zgodę zainteresowanego na publikację wizerunku. Przesyłając relację dziennikarską z projektu uczestnicy potwierdzają, że działają zgodnie z prawem do wizerunku i prawami pokrewnymi.

19. Uczestnicy poprzez przesyłanie materiałów Organizatorom, zamieszczanie ich na profilu facebookowym lub Instagramie konkursu, lub ich publikację na platformie, wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez Organizatorów konkursu swoich praw autorskich do zawartych tam materiałów (teksty, nagrania, zdjęcia i in.) oraz do ich dalszej publikacji w mediach.

20. Uczestnicy poprzez przesłanie materiałów Organizatorom potwierdzają, że posiadają wszystkie prawa do wykorzystania przesyłanych materiałów, w tym że sprawdzone i zachowane i/lub uzyskane zostały wszystkie prawa autorskie treści wykorzystanych w materiale dziennikarskim. Organizatorzy nie odpowiadają za niezgodne z prawem zamieszczenie jakichkolwiek materiałów, co do których uczestnicy nie posiadają praw autorskich.

POZOSTAŁE

21. Projekty biorące udział w konkursie #ReportażDziała mogą brać udział także w innych konkursach.

22. Ostateczne decyzje w sprawach spornych nieobjętych Regulaminem podejmują Organizatorzy.

23. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji zasad dokumentacji oraz oceniania projektów w przypadku, gdy dosłowne rozumienie Regulaminu nie daje jednoznacznego wyjaśnienia danej kwestii.

24. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania niezbędnych zmian w Regulaminie.

 

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑