Regulamin

Już wkrótce opublikujemy Regulamin II edycji konkursu #ReportażDziała. 

Wszystkie treści poniżej dotyczą I edycji konkursu.

Regulamin do pobrania w formacie pdf: ReportazDziala_Regulamin_strona

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: Formularz zgłoszeniowy do konkursu ReportażDziała

#REPORTAŻDZIAŁA – REGULAMIN KONKURSU

Temat konkursu

#ReportażDziała to konkurs, w którym uczniowie zainspirowani dowolnym reportażem mają za zadanie zorganizować projekt społeczny – np. przeprowadzić zbiórkę charytatywną, stworzyć reklamę społeczną/kampanię informacyjną, zorganizować wydarzenie publiczne, opracować projekt technologiczny, lub też w inny sposób pomóc potrzebującym w ich otoczeniu, chociażby organizując wsparcie dla samotnej osoby starszej czy opiekę nad zaniedbanym dzieckiem. Po zakończeniu akcji młodzież opisuje efekty swoich działań w materiale dziennikarskim.

Realizować projekt można na dwa sposoby: poprzez platformę Zwolnieni z teorii, która prowadzi uczestników przez cały proces organizacji projektu społecznego, lub niezależnie. Wszystkie projekty oceniane będą przez 3-osobowe jury konkursowe.

1.Konkurs #ReportażDziała, zwany dalej „Konkursem”, organizowany jest w ramach kampanii edukacyjno-społecznej Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki, zwanej dalej „Nagrodą”, organizowanej przez Miasto st. Warszawa i „Gazetę Wyborczą”, zwanych dalej „Organizatorami”.

2. Zadanie konkursowe ma trzy części:

-przy zgłoszeniu do konkursu zespół przesyła pomysł na projekt/działanie społeczne oraz pisemne przedstawienie inspiracji reporterskich wraz ze wskazaniem ich wpływu na podjęcie działania.

-zespół realizuje projekt społeczny (zadanie dodatkowe: umieszczenie relacji zdjęciowej na Instagramie lub udostępnienie jej na facebooku)

-zespół opisuje swoje działania w relacji dziennikarskiej.

Poszczególne elementy zadania opisane są szczegółowo w Regulaminie poniżej oraz w Instrukcji realizacji projektu przez platformę i w Zasadach Niezależnego Prowadzenia Projektu.

3. Udział w konkursie można wziąć na dwa sposoby: poprzez platformę edukacyjną Zwolnieni z teorii http://zwolnienizteorii.pl/ – sposób zwany dalej „Projektem przez Platformę” oraz niezależnie – sposób zwany dalej „Projektem Niezależnym”. Zasady uczestnictwa w konkursie zawarte są w poniższym Regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem” oraz w Instrukcji realizacji projektu przez platformę i w Zasadach Niezależnego Prowadzenia Projektu, odpowiednio do wybranego sposobu realizacji. Uczestnicy mają swobodę wyboru sposobu realizacji projektu: żaden ze sposobów nie jest preferowany, jury konkursowe będzie oceniać wszystkie projekty równorzędnie.

a) Projekt przez Platformę

W tym wypadku organizacja projektu podlega zasadom określonym w Regulaminie konkursu oraz zasadom korzystania z Platformy zawartym w regulaminie http://zwolnienizteorii.pl/#/app/rules oraz w Centrum Pomocy https://zwolnienizteorii.pl/#/app/faq Najważniejsze zasady poprowadzenia projektu społecznego poprzez platformę w ramach konkursu #ReportażDziała zsumowane są w Regulaminie oraz w Instrukcji Realizacji Projektu poprzez Platformę Zwolnieni z Teorii.

b) Projekt Niezależny

Projekt podlega zasadom Regulaminu oraz Zasadom Niezależnego Prowadzenia Projektu.

Zasady zgłoszenia oraz dokumentacji projektu różnią się w zależności od wybranego sposobu uczestnictwa.

4. Informacje o Konkursie publikowane są na stronie Konkursu: http://www.reportazdziala.wordpress.com, stronie Nagrody http://www.kulturalna.warszawa.pl/kapuscinski.html, w dziale Newsfeed platformy Zwolnieni z teorii, a także na profilach społecznościowych facebook Konkursu, Nagrody i „Gazety Wyborczej”.

5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

6. W konkursie mogą brać udział uczniowie i uczennice z całej Polski, w wieku 13-19 lat

TERMINY

7. Konkurs został ogłoszony na konferencji prasowej w marcu 2017 roku i trwa od września 2017 roku do 28 lutego 2018 roku. Jest to okres na zgłoszenia i realizacje projektów konkursowych oraz na przedstawienie materiału końcowego. Projekty mogą być zgłaszane i realizowane przez cały wyznaczony czas trwania konkursu z zaznaczeniem, że zgłoszenie do konkursu musi nastąpić najpóźniej w momencie rozpoczęcia realizacji projektu, a ostateczny termin nadsyłania materiałów dziennikarskich z projektu upływa 29 lutego 2018 roku, chyba że Organizatorzy zdecydują o wydłużeniu terminu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wydłużenia czasu trwania konkursu oraz przesunięcia ostatecznego terminu nadsyłania prac, o czym Organizatorzy poinformują niezwłocznie na profilu facebookowym oraz stronie internetowej konkursu.

8. Nadesłane projekty zostaną rozpatrzone przez jury 30 dni od daty zakończenia konkursu. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz na profilu facebookowym Konkursu.

9. Nagrody przyznane zostaną po wyłonieniu najlepszego projektu lub projektów w pierwszym kwartale 2018 roku, chyba że czas trwania konkursu ulegnie wydłużeniu, o czym Organizatorzy poinformują na stronie internetowej oraz Facebooku konkursu. Szczegółowy termin ogłoszenia wyników określają Organizatorzy.

ZGŁOSZENIA

10. Aby zgłosić się do konkursu należy:

a) Projekt przez Platformę: zarejestrować się na Platformie Zwolnieni z teorii i utworzyć na niej projekt oraz wysłać maila na adres reportaz.dziala@gmail.com, który będzie zawierał wypełniony Formularz zgłoszeniowy. Oba etapy rejestracji do konkursu są obowiązkowe.

b) Projekt Niezależny: wysłać maila z wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym na adres reportaz.dziala@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy zawiera

– imiona, nazwiska i daty urodzenia członków zespołu projektowego;

– nazwę szkoły/placówki lub miejscowości, z której nadesłane zostało zgłoszenie (jeśli członkowie zespołu uczęszczają do różnych placówek, należy to zaznaczyć w formularzu);

– dane kontaktowe członków zespołu (max. 10 osób, projekt może być również przeprowadzony indywidualnie);

-zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika do celów organizacji i prowadzenia konkursu:

Wyrażam zgodę/Uzyskałam/em zgodę mojego rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do obsługi konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

W przypadku uczestników, którzy nie ukończyli 18-tego roku życia, zgodę wyrażają ich opiekunowie prawni.

– nazwę projektu/działania

– miejsce na przedstawienie inspiracji reporterskich wraz ze wskazaniem, w jaki sposób popchnęły zespół do działania

tylko dla Projektów Realizowanych Niezależnie:  miejsce na informację, czy projekt prowadzony jest pod opieką osoby dorosłej (jeśli tak, należy podać dane opiekuna projektu)

Każde zgłoszenie mailowe – niezależnie od wybranej formy uczestnictwa – potwierdzone zostanie przez Organizatorów odpowiedzią mailową.

W każdym przypadku osoba zgłaszająca zespół jest traktowana jako osoba kontaktowa. Jeśli osoba kontaktowa się zmieni, zespół musi poinformować o tym Organizatorów.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod poniższym linkiem: Formularz zgłoszeniowy do konkursu ReportażDziała

DOKUMENTACJA PRAC KONKURSOWYCH

11. Metody dokumentacji działań zależą od wybranej formy uczestnictwa w Konkursie. Można je znaleźć w Instrukcji Realizacji Projektu poprzez Platformę Zwolnieni z Teorii oraz w Zasadach Niezależnego Przeprowadzenia Projektu.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH

12. Wszystkie projekty biorące udział w Konkursie oceniane będą przez 3-osobowe jury konkursowe, w którego skład wchodzić będzie: 1 czynna reporterka, 1 ekspert/ka w dziedzinie nauczania oraz 1 ekspert/ka w dziedzinie przeprowadzania projektów społecznych.

Przy ocenie jury konkursowe weźmie pod uwagę: zasadność podjętej akcji, sposób jej przeprowadzenia, dokumentację działań, efekty działań (materialne oraz inne, np. społeczne), innowacyjność; a także: przedstawienie inspiracji reporterskich, rzetelność oraz styl materiału dziennikarskiego przesyłanego na koniec projektu.

W zależności od wybranej formy uczestnictwa prace oceniane będą w następujący sposób:

a) Projekt przez Platformę będzie podlegać najpierw ocenie Mentora. Mentor przyznaje punkty zgodnie z kryteriami zawartymi w Rozdziale V Regulaminu platformy: „Jakie punkty i odznaki możesz zdobyć za osiągnięcia w projekcie”. Niezależnie od punktów przyznanych przez Mentorów projektów, projekty oceniane będą także przez jury konkursowe. Jury konkursowe ma głos decydujący i nie kieruje się oceną ani punktami przyznanymi przez Mentora.

b) Jeśli projekt realizowany będzie niezależnie, będzie on oceniany jedynie przez jury konkursowe, w składzie opisanym powyżej.

13. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy, nagrody książkowe oraz wezmą udział w warsztatach z grywalizacji. To metoda wykorzystywania mechaniki gier (i zwykłej frajdy) do modyfikowania zachowań ludzi: np. zwiększania motywacji i zaangażowania. Wszystkie relacje z projektów zostaną opublikowane na stronach Centrum Edukacji Obywatelskiej i Szkoły z klasą. Decyzje o przyznaniu dodatkowych nagród w konkursie, tj. publikacja materiału dziennikarskiego z projektu na stronach organizatorów i/lub innych partnerów, spotkanie z reportażystą-laureatem Nagrody Kapuścińskiego lub inne, podejmują Organizatorzy.

INNE

14. Zadaniem dodatkowym jest aktywność w mediach społecznościowych: umieszczenie min. 4 zdjęć z realizacji projektu, w tym jednego pokazującego zespół, na profilu Instagram lub udostępnienie ich na facebooku, opatrzenie ich hashtagiem #reportażdziała i krótkim opisem działania/projektu lub nazwą projektu.

15. Organizatorzy zapewniają dyskrecję w przypadku działań w obszarach lub tematach szczególnie delikatnych społecznie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo niepublikowania treści, które mogą naruszyć cudze dobra osobiste bądź prywatność, bądź na których publikację nie wyrazi zgody osoba pojawiająca się w materiale. Jeśli publikacja zdjęć z projektu lub materiału dziennikarskiego mogłaby zaszkodzić osobom, do których kierowana jest pomoc, materiał nie zostanie opublikowany.

16. Jeśli projekt dotyczy poszczególnej osoby, to uczestnicy muszą uzyskać pisemną zgodę zainteresowanego na publikację wizerunku.

17. Uczestnicy poprzez przesyłanie materiałów Organizatorom, zamieszczanie ich na profilu facebookowym lub Instagramie konkursu, lub ich publikację na platformie, wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez Organizatorów konkursu swoich praw autorskich do zawartych tam materiałów (teksty, nagrania, zdjęcia i in.) oraz do ich dalszej publikacji w mediach.

POZOSTAŁE

18. Projekty biorące udział w konkursie #ReportażDziała mogą brać udział także w innych konkursach.

19. Ostateczne decyzje w sprawach spornych nieobjętych Regulaminem podejmują Organizatorzy.

20. Zastrzegamy sobie prawo do interpretacji zasad dokumentacji oraz oceniania projektów w przypadku, gdy dosłowne rozumienie Regulaminu nie daje jednoznacznego wyjaśnienia danej kwestii.

21. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania niezbędnych zmian w Regulaminie.

 

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑