Instrukcja realizacji projektu przez platformę

Instrukcję Realizacji Projektu przez Platformę Zwolnieni z teorii w wersji pdf znajdziecie tutaj: Instrukcja realizacji projektu poprzez Platforme Zwolnieni z Teorii.

O sposobach wzięcia udziału w konkursie dowiecie się również w zakładce Jak się zgłosić? Jak wziąć udział?, a podstawowe zasady uczestnictwa w jaki sposób skonstruować r oraz sposoby zgłoszenia znajdziecie Regulaminie.Więcej inspiracji, pomysły projektów, wskazówki, od czego zacząć i podpowiedzi, jak skonstruować relację dziennikarską publikujemy w zakładce Wskazówki i przydatne strony.

#REPORTAŻDZIAŁA – INSTRUKCJA REALIZACJI PROJEKTU POPRZEZ PLATFORMĘ ZWOLNIENI Z TEORII

1. Jedna osoba może mieć tylko jedno konto na platformie. Każdy z członków zespołu zakłada na platformie konto. Następnie jedna osoba tworzy projekt, do którego przyłączają się wszyscy uczestnicy zespołu.

2. Niedozwolone jest umieszczanie nieprawdziwych informacji na platformie.

3. W danym momencie na Platformie można realizować tylko jeden projekt. Zespół może liczyć od 2 do 10 osób, nie więcej niż 10 osób.

4. Projekt społeczny realizowany jest w czterech etapach: Inicjacji, Planowania, Realizacji oraz Zakończenia. Każdy z etapów kończy podsumowanie poprzez formularz „Zarządzanie”, który dodatkowo zatwierdzona Mentor (po etapie Planowania i Zakończenia). Od momentu, w którym projekt przechodzi z fazy inicjacji do fazy planowania, zespół ma 6 miesięcy na wykonanie i zakończenie projektu, jednak by wziąć udział w Konkursie #ReportażDziała zespół musi przesłać formularz Zakończenia nie później niż 28 lutego 2018 r. Jeśli czas konkursu i termin realizacji prac ulegnie wydłużeniu, Organizatorzy poinformują o tym niezwłocznie na profilu Facebook oraz na stronie internetowej konkursu.

5. Z każdym projektem przeprowadzanym za pomocą platformy uczestnicy mogą zrealizować do 2 bezpłatnych kursów. Kursy są tworzone z Google, Coca-Cola, Y Combinator oraz Project Management Institute R.E.P. Przy pierwszym projekcie realizowanym na Platformie uczestnicy biorą udział w obowiązkowym, bezpłatnym kursie Project Management Principles.

6. Na każdym z etapów użytkownicy uzyskują dostęp do informacji i wskazówek zawartych w zbiorach:

– Inspiracje – zbiór prawdziwych historii i inspiracji;

– Przewodnik – zbiór praktycznych, merytorycznych wskazówek w temacie wybranego kursu;

– Zarządzanie – formularz dotyczący projektu wypełniany przez zespół;

– Quiz – zestaw pytań dotyczących zagadnień z wybranych Kursów.

7. Aby ukończyć projekt na platformie „Zwolnieni z teorii” musi on objąć swoim działaniem odpowiednią minimalną liczbę beneficjentów.

– minimum 90 beneficjentów dla wydarzenia publicznego

– minimum 6000 beneficjentów dla reklamy społecznej

– minimum 200 beneficjentów dla projektu technologicznego

– minimum 2000 PLN (kwota pieniężna lub wartość pozyskanych darów) zebranych podczas zbiórki charytatywnej

Beneficjent to osoba, która skorzystała na akcji, osoba, do której projekt faktycznie dotarł. Jeśli wydarzenie publiczne jest cykliczne, osoby ponownie się na nim pojawiające są brane pod uwagę i sumowane do puli beneficjentów projektu. Szczegółowe informacje na temat sposobu liczenia beneficjentów znajdują się w regulaminie platformy Zwolnieni z teorii.

DOKUMENTACJA PROJEKTU ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

8. Dokumentacja projektu odbywa się wedle zasad Platformy, dostępnych na stronie https://zwolnienizteorii.pl/#/app/rules w punkcie V. „Jakie punkty i odznaki możesz zdobyć za osiągnięcia w projekcie”. Raportowanie odbywa się poprzez formularze „Zarządzanie”.

9. Zgodnie z zasadami platformy, zespół jest zobowiązany do wyczerpującego i niepozostawiającego wątpliwości udowodnienia liczby beneficjentów.

– w przypadku reklamy społecznej punkty oraz formy dokumentacji przedstawione są w tabelce dostępnej w Regulaminie na stronie Zwolnieni z teorii w wyżej wymienionym dziale;

– dla wydarzenia publicznego dokumentacją są zdjęcia, na których widoczna będzie liczba beneficjentów;

– dla projektu technologicznego wymagana jest dokumentacja przedstawiająca liczbę unikalnych użytkowników;

– dla zbiórki charytatywnej: dokumentacja potwierdzająca zebraną kwotę, zdjęcia przedstawiające zebrane dary wraz z wyliczeniem ich wartości rynkowej.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA PROJEKTU

10.Opis poszczególnych etapów:

Etap I: Inicjacja

a) To etap, w którym wybiera się temat oraz formę konkursu, powołując się na inspirację reportażem. Inspiracją może być dowolnie wybrany reportaż książkowy, prasowy, radiowy, telewizyjny, filmowy, fotograficzny, internetowy lub projekt reporterski. Organizatorzy przedstawią listę polecanych reportaży oraz będą sukcesywnie dodawać nowe propozycje na stronie i/lub profilu Facebook Konkursu: korzystanie z tych źródeł nie jest obowiązkowe. Tematy do wyboru na platformie to:

edukacja, kultura, ekologia i natura, zdrowie i sport, przestrzeń miejska, społeczeństwo obywatelskie, społeczność lokalna.

Formy projektu do wyboru to:

reklama społeczna, wydarzenie publiczne, projekt technologiczny lub zbiórka charytatywna.

b) Na tym etapie zbiera się też zespół. Nie ma możliwości dodawania członków zespołu po przejściu na kolejny etap.

c) W formularzu „Zarządzanie” na etapie inicjacji należy w rubryce “Opis problemu społecznego” wpisać „Projekt realizowany w ramach konkursu #ReportażDziała” oraz krótko przedstawić inspirację reporterską, która miała wpływ na podjęcie akcji społecznej. Dłuższą wypowiedź na temat inspiracji reporterskich należy zawrzeć w Formularzu zgłoszeniowym.

Zespół każdego projektu otrzymuje pomoc Mentora: osoby, która ma za sobą doświadczenie przeprowadzenia projektu przez platformę, służy radą, monitoruje postępy, czuwa nad poprawnością z regulaminami, a także ocenia pracę uczestników.

Etap II: Planowanie

Na etapie Planowania wyznacza się cel projektu, przygotowuje listę zadań oraz planuje pozyskiwanie partnerów, budżetu czy wzmianek medialnych i zasięgu projektu.

Etap III: Realizacja: na etapie realizacji założenia projektu wprowadzane są w życie.

Zadaniem dodatkowym na tym etapie jest publikacja na profilu Instagram, Twitter lub udostępnienie na Facebooku min. 4 zdjęć z realizacji projektu, w których jedno przedstawić będzie zespół projektowy, i opatrzenie ich hashtagiem #ReportażDziała oraz nazwą i/lub krótkim opisem działań/projektu.

Etap IV: Zakończenie

a) Na etapie Zakończenia uczniowie podsumowują swoją pracę i jej efekty. Na tym etapie należy przygotować opis przeprowadzonej przez siebie akcji: rzetelny materiał dziennikarski w dowolnej formie (relacja, reportaż, krótki materiał filmowy, fotoreportaż z obszernymi podpisami, podcast lub inne), który pokaże, w jaki sposób akcja wpłynęła na życie mieszkańców/społeczności/jednostek. Uczniowie powinni szukać odpowiedzi także na trudne pytania: Co udało się zrobić? Które z działań okazały się nietrafione? Dlaczego tak mogło być? Jeśli w toku realizacji akcji pojawi się więcej reporterskich inspiracji, można również się do nich odnieść. Opis projektu uzupełniony materiałem zdjęciowym lub (audio)wizualnym należy przesłać na adres dziala@gmail.com nie później niż 28 lutego 2018 r., chyba że czas konkursu zostanie wydłużony.

b) Na tym etapie konkursu obowiązkowa jest także anonimowa ankieta dotycząca pracy w grupie. Na jej podstawie każdy z członków zespołu otrzymuje informację zwrotną dot. jego/jej umiejętności pracy w zespole, kompetencji przywódczych, sprawności komunikacji. Z wypełnienia ankiety zwolnieni są członkowie zespołów 2-osobowych.

c) Po wysłaniu online formularza zatytułowanego „Zarządzanie” z tego etapu przełożony jest on do akceptacji finalnej. Opis przeprowadzonej akcji należy przesłać nie dłużej niż 2 dni po zaakceptowaniu formularza „Zarządzanie” przez Mentora i nie później niż 28 lutego 2018 r. (chyba że termin oddania prac w konkursie zostanie przedłużony, patrz punkt 4 oraz Regulamin).

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Instrukcji. O wszelkich zmianach poinformujemy niezwłocznie na stronie www oraz profilu Facebook konkursu.

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: